Regulamin

1.Strona internetowa www.winosalute.pl prowadzona jest przez sferaB2B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Huculska 40,
42-200 Częstochowa, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem: 0000472820, z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 000,00 zł, REGON: 243332604, NIP: 5732846549.

2. Przez stronę internetową www.winosalute.pl spółka prowadzi zbieranie zamówień handlowych w imieniu i na rzecz firmy BS Sp. z o.o., za pośrednictwem sieci Internet.

3. Produkty znajdujące się w Katalogu produktów umieszczonych na stronie internetowej stanowią zaproszenie do składania oferty.

4. Zakup produktów umieszczonych w Katalogu produktów może być dokonany wyłącznie przez zarejestrowanego, pełnoletniego Klienta, który posiada konto
(dalej Klient). Założenie konta obejmuje podanie danych osobowych oraz zgodę
na ich przetwarzanie, oświadczenie o ukończeniu 18 lat, informację o numerze NIP
(w przypadku osób prawnych), informację o adresie elektronicznym oraz alternatywną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Przekazanie powyższych informacji jest konieczne z uwagi na obowiązki nałożone na
Sprzedającego ustawami:

- ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 147, poz. 1231 z 2002 z późn. zm.);

- ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r. z późn. zm.);

- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych,
(Dz.U. nr 133, poz. 883 z 1997 r. z późn. zm.).

5. Klient składa ofertę poprzez złożenie zamówienia z Katalogu produktów należących do firmy BS Sp. z o.o., umieszczonych na stronie internetowej sferaB2B Sp. z o.o. Złożenie zamówienia oznacza ponadto, że Klient zapoznał się z treścią warunków zakupu określonych w zakładce „Warunki zakupu”, polityką prywatności określoną w zakładce „Polityka prywatności”, oraz Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nich zawarte.

6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, sferaB2B Sp. z o.o. niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie. sferaB2B Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza, iż oferta nie została przyjęta, w wyniku czego nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży
i zamówienie nie zostanie zrealizowane.

7. sferaB2B Sp. z o.o. w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia lub jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do zgodności podanego wieku Klienta z rzeczywistym stanem.

8. Klient może wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Klient może wprowadzić zmiany kontaktując się telefonicznie bądź e-mailem: biuro@winosalute.pl z pracownikiem spółki sferaB2B.

9. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy, następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji
w najbliższy dzień roboczy, następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

10. Przyjęcie oferty przez sferaB2B Sp. z o.o. skutkuje zawarciem umowy sprzedaży Klienta z firmą BS Sp. z o.o.

11. Ceny towarów znajdujących się w Katalogu produktów umieszczonych na stronie internetowej wyrażone są w pieniądzu polskim i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki, które pokrywa Klient.

12. sferaB2B Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się
w Katalogu produktów przed potwierdzeniem zamówienia złożonego przez Kupującego. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

13. Wszystkie produkty umieszczone w zakładce "Outlet" nie podlegają zwrotowi, reklamacji oraz wymianie.

14. sferaB2B Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów
z Katalogu produktów do momentu przyjęcia oferty.

15. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 48 godzin (zamówienia złożone w przeddzień ustawowo wolny od pracy lub w piątek po godzinie 12.00 realizowane są odpowiednio w najbliższy dzień roboczy lub w poniedziałek przy uwzględnieniu okresu 48 godzin). Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez przewoźników. Podczas przygotowywania i pakowania przesyłki każdy z Klientów otrzyma e-mail potwierdzający zrealizowanie zamówienia oraz zawierający numer przesyłki.

16. Opłaty z tytułu dostawy przesyłki (koszt przesyłki) określone są przez cenniki przewoźników.

17. Zakupów z wykorzystaniem strony internetowej dokonywać mogą jedynie osoby pełnoletnie. Przesyłka dostarczana jest do rąk własnych Zamawiającego. Osoba dostarczająca zakupiony towar w imieniu Sprzedawcy ma prawo do wylegitymowania osoby odbierającej w przypadku, gdy ma wątpliwości, co do jej pełnoletności.

18. sferaB2B Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez przedsiębiorstwa kurierskie.

19. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po wybraniu przez Klienta takiej opcji podczas składania zamówienia.

20. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) kartę płatniczą (akceptacja kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club, JCB) należność z karty pobierana jest po pozytywnej autoryzacji przeprowadzonej przez system Dotpay;

b) ePrzelewem bankowym (przelewy bezpośrednie 21 banków: Płacę z Inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24 BZWBK, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24 Przelew, Płacę z Citi Handlowy, Raiffeisen Bank, Pay Way Toyota Bank, Alior Sync, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Eurobank, Płać z ING, DB Transfer, Płacę z Idea Bank, Płacę z IKO) poprzez możliwość wykonania ePrzelewu. Realizacja zamówienia następuje natychmiast po uzyskaniu pozytywnej informacji o przebiegu transakcji i statusie przelewu od Dotpay S.A.

c) przelewem bankowym poprzez inne niż wymienione wyżej banki. Realizacja zamówienia następuje natychmiast po uznaniu wpłaty na rachunku bankowym firmy BS Sp. z o.o.

21. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, przeznaczonych do dostarczenia w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

22. Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika przewoźnika „Protokołu szkodowego”. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia,
nr dowodu zakupu (dokumentu sprzedaży) oraz opisać przedmiot reklamacji.

23. W przypadku niezgodności zawartości dostarczonej przesyłki z zamówieniem Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania Klientowi na swój koszt towaru zgodnego z zamówieniem, zaś Klient zobowiązuje się do odesłania na adres firmy BS Sp. z o.o. oraz na jej koszt towaru niezgodnego z zamówieniem.

24. Reklamacje należy składać na adres firmy BS Sp. z o.o., ul. Huculska 40,
42-200 Częstochowa

25. Składając reklamację należy dostarczyć na adres firmy BS Sp. z o.o., ul. Huculska 40, 42-200 Częstochowa, reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym TUTAJ

26. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia złożenie reklamacji.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, firma BS Sp. z o.o. naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru wraz z kosztami wysyłki.

27. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

28. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 22 niniejszego regulaminu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi pracowników serwisu www.winosalute.pl o tym fakcie.

29. Do zachowania terminu, wystarczy wysłanie zawiadomienia na adres e-mail: biuro@winosalute.pl przed jego upływem.

30. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. "O prawach konsumenta" (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru (objęcia go w posiadanie). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres firmy BS Sp. z o.o., ul. Huculska 40,
42-200 Częstochowa. Szczegółowe pouczenie dotyczące prawa odstąpienia od Umowy zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.

31. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

32. Zwrot towaru Klient powinien dokonać niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot towaru jest możliwy wyłącznie przy nienaruszonych butelkach i banderolach i po odesłaniu przez Klienta dokumentu sprzedaży, potwierdzającego zakup zwracanego towaru. Towar powinien zostać odesłany na adres:
BS Sp. z o.o., ul. Huculska 40, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „zwrot”. Zwroty dokonywane są na koszt i ryzyko Klienta. Zwrotu zapłaty za towar dokonujemy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

33. Towar posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu to 24 miesiące liczone od daty odebrania przesyłki. Procedury reklamacyjne z tytułu gwarancji przeprowadzane są za pośrednictwem
firmy BS Sp. z o.o.

34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

35. O każdej zmianie Regulaminu sferaB2B Sp. z o.o., powiadomi zarejestrowanych Klientów na stronie internetowej oraz drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.winosalute.pl/regulamin

36. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności strony internetowej sferaB2B http://www.winosalute.pl

37. Opinie i pytania dotyczące pracy strony internetowej prosimy przesyłać na adres: biuro@winosalute.pl

Postanowienie końcowe

Integralną częścią Regulaminu są załączniki tj. „Szczegółowe pouczenie dotyczące prawa odstąpienia od umowy” oraz formularz „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy”, który dostępny jest TUTAJ

Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Regulamin obowiązuje i pozostaje w pełnej mocy oraz jest nadal wiążący i wykonalny.

Niniejszy Regulamin podlega i należy interpretować zgodnie z prawem polskim.

W stosunku do Konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE POUCZENIE DOTYCZĄCE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w przypadku gdy zawarli Państwo umowę dotyczącą więcej niż jednej rzeczy, od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj,
BS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 31 lok. 1A, 00-544 Warszawa, adres korespondencyjny: BS Sp. z o.o., ul. Huculska 40, 42-200 Częstochowa , tel: 34 361 45 63, adres e-mail: biuro@winosalute.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego w formie pisemnej – pocztą.

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy”, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz dostępny jest TUTAJ

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu zapłaty za towar dokonujemy na wskazany rachunek bankowy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam zwracany towar na adres: BS Sp. z o.o., ul. Huculska 40, 42-200 Częstochowa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Serwis działa w oparciu o oprogramowanie Shoper - Clickray
Newsletter

Sklep internetowy Shoper.pl